top of page

Privacyverklaring

Here comes some serious blabla...
 
Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ode Communicatie

KvK nummer - 70633355

stefanie@ode-communicatie.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens door Ode Communicatie

Ode Communicatie verkrijgt persoonsgegevens van jouzelf, bijvoorbeeld de gegevens die je aan mij verstrekt via de website, email, telefoon. Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens

Ode Communicatie verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;

 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;

 • Inhoud van communicatie;

 • Gegevens die nodig zijn voor facturatie;

 • Gegevens die nodig zijn voor de opmaak van opdrachtovereenkomsten.

 

Doeleinden

Ode Communicatie verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;

 • Een goede en efficiënte dienstverlening;

 • Beheer van het klantenbestand;

 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;

 • Het bieden van begeleiding op maat;

 • Verbetering van de dienstverlening;

 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;

 • Benchmarking;

 • Facturering;

 • Marketing;

 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

 • Het voeren van geschillen.

 

Grondslagen

Ode Communicatie verwerkt bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met jou, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het sociale zekerheidsrecht.

 

Ook verwerkt Ode Communicatie persoonsgegevens, omdat Ode Communicatie hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van m'n dienstverlening;

 • De bescherming van haar financiële belangen;

 • De verbetering van haar diensten;

 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Hoe lang Ode je gegevens bewaart

Ode Communicatie zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat je persoonsgegevens bewaard worden zolang ze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat Ode Communicatie zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

 

Hoe Ode je gegevens beveiligt

Ode Communicatie vindt het belangrijk dat je persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Ode Communicatie passende beveiligingsmaatregelen genomen.

 

jouw gegevens delen met anderen

In het kader van de dienstverlening kan Ode Communicatie persoonsgegevens uitwisselen. Ode Communicatie kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van websites en van mijn systemen of ingeschakelde ZZP’ers. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen je persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

 

Tot slot kunnen je persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Ode Communicatie aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Ode Communicatie zal je gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Doorgifte van je gegevens buiten de EER

Je persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Daarnaast kunnen je gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met jou. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Je gegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

Je hebt het recht om Ode Communicatie een verzoek te doen tot inzage van je persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van je persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan je verzoeken je gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kun je Ode Communicatie verzoeken om overdracht van je persoonsgegevens of kun je bezwaar aantekenen tegen de verwerking van je persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar:

Ode Communicatie via stefanie@ode-communicatie.nl

 

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vraag ik je, bij indiening van je verzoek, je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie je BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door Ode Communicatie, laat dit dan vooral aan me weten. Mocht je er met mij niet samen uitkomen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Ode Communicatie kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page